všetko pre zdravie

 

 

 

 

 

 

 

... všetko pre Vaše zdravie ...

 

 

 

 


Ocharana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PETREX Trenčín s.r.o., prevádzka Gagarinova 1, 911 01 Trenčín, IČO 36321290 , zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín (ďalej len "správca").
 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: PETREX Trenčín s.r.o., Gagarinova 1, 91101 Trenčín, adresa elektronickej pošty: petrex@petrex.sk
 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.


 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), DPD (pre účely zasielania zásielok), GEIS (pre účely zasielania zásielok) Ekonóm Trenčín (za účelom spracovania fakturačných dát) Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

 

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV

Spracovanie údajov na účely ukončenia objednávky

 

 • 1. Účely spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadne objednávky, plnenie zmluvy (objednávky).

 

 • 2. Právny základ spracovania osobných údajov
 1. Spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo domu dodacia a fakturačná, PSČ a mesto v prídade ak je kupujúci právnická osoba aj IČO, DIČ, IČDPH) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodného dohovoru, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 220/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty.
 2. Spracovanie osobných údajov (email, telefonický kontakt) je nevyhnutná na plnenie zmluvy (objednávky).
 3. Registráciou potvrdzujete, že v zmysle platnej legislatívy, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bež vášho súhlasu ako dotknutej osoby, kedže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané vpredzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

 

 • 3. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

 

 

Sprcovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií.

 

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež

 • 4. Účel spracúvania osobných údajov zasielanie marketingových informácií

 

 • 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

 

 • 6. Doba uchovávania osobných údajov – 3 roky

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu petrex@petrex.sk.

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20. 5. 2018

ZWYwOWRiM