S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Viac info je na našom webe v sekcii "Pravidlá nakupovania - O cookies na našom webe"

PRAVIDLÁ NAKUPOVANIA » Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť spoločnosti BETRIX, s.r.o. vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť BETRIX, s.r.o., so sídlom Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 101 110, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 127/R, (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov (ďalej ako „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“). Informačný systém (e-shop) je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 1512494.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.webareal.sk/vesta

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu nižšie uvedenom za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

TRETIE STRANY A SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.

Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä partnerské kuriérske spoločnosti, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská Republika
a Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská Republika


Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

Získané osobné údaje nezverejňujeme.

Prenos údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:

Zákazník (dotknutá osoba) má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti právo namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť povinná odovzdať dotknutej osobe,

 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

V Dubnici nad Váhom, dňa 02.12.2013 BETRIX, s.r.o.

Memorandum o ochrane osobnych udajov

Ochrana osobných údajov

Memorandum na Ochranu osobných údajov

spoločnosti BETRIX, s.r.o.

MEMORANDUM  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tohto e-shopu, nájdu na tejto stránke všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

 

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať na betrix@betrix.sk, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Memorandum je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti BETRIX, s.r.o.. 

Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našej internetovej stránke www.webareal.sk/vesta,  formou aktualizácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

 

 1. O nás 

Prostredníctvom nášho e-shopu: www.webareal.sk/vesta, vám poskytujeme ako našim zákazníkom široké portfólio čistiacich produktov. V súvislosti s nákupom a predajom sme povinní spracúvať vaše osobné údaje.

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje zákazníkov je spoločnosť BETRIX, s.r.o., so sídlom Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:  17560756, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 127/R.

 

 1. Aké údaje o vás spracúvame?

 

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

 

V BETRIX, s.r.o. spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

 

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 

 

 • Fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa doručenia.

 • Registračné údaje: údaje získané pri zakúpení produktov cez e-shop a vytvorení registrácie

 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách,

 • Marketingové údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, IP adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

 

 1. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

 

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie zakúpeného produktu cez náš e-shope.   

 

 • Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov

 

 • Sme povinní identifikovať vás pri zakúpení tovaru a vystavení objednávky na vaše meno

 • Pri platobných transakciách sme povinní poskytnúť prijímajúcej alebo odovzdávajúcej platobnej inštitúcii informácie

 • Pri našej činnosti sme povinní postupovať obozretne a rešpektovať vaše práva ako spotrebiteľa v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

 • Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

 

V uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje preto, že nám túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, na základe ktorého postupujeme. Je ním napríklad zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

 

 • Vyhodnocujeme možnosti poskytnutia našich produktov

 

Pred uzavretím zmluvy na určitý produkt je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovaného produktu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v BETRIX, s.r.o. na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov

 

 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (predaj tovaru)

 • registrácia zákazníkov e_shopu

 • plnenie povinností vyplývajúcich BETRIX, s.r.o. z osobitných právnych predpisov (reklamácie)

 

4.1 Registrácia zákazníkov cez Facebook alebo Gmail 

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na príslušný účel. Rovnako to je aj v prípade, že sa prihlasujete pred dokončením objednávky na našom webovom sídle wwww.betrix.sk prostredníctvom Facebooku alebo služby Gmail.com. Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland alebo  Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké, pričom v rozsahu nevyhnutnom na registráciu zákazníka e_shopu spracúvame len Meno a Priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo.

 

*Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovaného produktu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

 

 1. Chránime vaše údaje

 

V BETRIX, s.r.o. platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo BETRIX, s.r.o. s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

 

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene BETRIX, s.r.o. vyplýva zamestnancom BETRIX, s.r.o. z pracovnoprávneho vzťahu s BETRIX, s.r.o., ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov. Všetky prístupy, ako aj riadiace procesy sú plne v súlade so systémom noriem riadenia informačnej bezpečnosti podľa systému noriem ISO 27000.

 

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.

 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.

 

 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.

 

 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

 

 1. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo BETRIX, s.r.o. s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

 1. Aké máte práva?

 

Máte právo na prístup k vašim údajom

 

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 

 • totožnosť a kontaktné údaje BETRIX, s.r.o.

 • účely spracúvania

 • kategórie osobných údajov

 • kategórie príjemcov Vašich údajov

 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

 • doby spracúvania údajov

 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje

 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

 

Máte právo na opravu vašich údajov

 

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli BETRIX, s.r.o..

 

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípade iných kontaktných údajov.

 

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

 

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

 

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje na priamy marketing, môžete zmeniť vaše marketingové preferencie tak, aby sme vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

 

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať

 

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracúvanie vašich údajov

 

Spoločnosť BETRIX, s.r.o. nespracúva údaje automatizovaným spôsobom.

 

Máte právo na vymazanie vašich údajov

 

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

 

Máte právo na prenos vašich údajov

 

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: betrix@betrix.sk, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

 

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom*

 

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v  BETRIX, s.r.o. uplatniť zaslaním žiadosti na:

 

Emailovú adresu: betrix@betrix.sk

 

Korešpondenčnú adresu: BETRIX, s.r.o., so sídlom Lieskovec 583/9, P.O.BOX 99, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

*BETRIX, s.r.o., si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

 

BETRIX, s.r.o.. má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. BETRIX, s.r.o.  informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

 

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, BETRIX, s.r.o. má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 1. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

 

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

 

Účel:

Právny základ

Doba uchovávania po splnení účelu/uzatvorenia obchodu

Uzatvorenie zmluvy s konečným zákazníkom

Zákon

5

Správa zákazníckych objednávok

Plnenie zmluvy

2

Reklamácie

Plnenie zmluvy

2

Registrácia zákazníkov

Plnenie zmluvy

5

Uplatňovanie právnych nárokov

Oprávnený záujem

5

Dane a účtovníctvo

Zákon

10

 

 

 1. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

 

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktoré sme pre vás pripravili.

 

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

 

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich produktov, akcií a súťaží, prípadne o ponuke svojich zmluvných partnerov rôznymi formami, a to napríklad emailom, telefonicky, formou SMS, či priamo na svojich predajniach. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na: betrix@betrix.sk.

 

 

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na betrix@betrix.sk.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

 

 1. Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom našich internetových stránok

 

Pri používaní našej internetovej stránke: www.betrix.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“), môže byť prístup do niektorých častí Internetovej stránky podmienený poskytnutím vašich osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby ste nám udelili súhlas na spracúvanie vami poskytnutých osobných údajov.

 

 1. Spracúvanie údajov prostredníctvom cookies

 

O návštevníkoch a používateľoch našej Internetovej stránke sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

 

Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

 

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich Internetových stránok. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka.

 

Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

 

Návštevou našej internetovej stránke automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 355/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

 

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami. Súbory Cookies uchovávame po dobu 1 roka.

 

 1. Okruh príjemcov

 

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. V prípade zasielania tovaru Vám ako konečnému zákazníkovi, poskytujeme Vaše osobné údaje poštovým doručovateľom alebo kuriérskym firmám. V prípade správy a údržby nášho e_shopu dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi e_shopu. V neposlednom rade sú to osoby ako účtovník a daňový poradca.

 

Okruh príjemcov:

 alšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy , a ,Poštový doručovatelia v zmysle zákona 324/2011 Z. z. o poštových službách

Kurierska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.,

Kurierska spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Kurierska spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s.r.o.

firma Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL)

firma Unihost s.r.o. (správca serverov)

firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

Správca servera

Správca e_shopu

Emailový poskytovateľ (www.euronet.sk)(www.telekom.sk)

Daňový a účtovný poradca

Subdodávatelia

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ je spoločnosť BETRIX, s.r.o., so sídlom Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Spoločnosť prevádzkuje e-shop:www.webareal.sk/vesta V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na betrix@betrix.sk.

MTM5NDFiZj