Dobrý deň, pre zobrazenie cien je potrebná registrácia na B2B portáli. Po jej schválení (cca do 8h) vám bude umožnené vkladať produkty do košíka s následnou realizáciou objednávky.

Team Sunhorse

Kontakty

Sunhorse s.r.o.
Červenej armády 75
039 01 Turčianske Teplice
manager(a)sunhorse.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SUNHORSE.SK

Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že sa zoznámil a akceptuje  všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu SUNHORSE.SK prevádzkovateľa Sunhorse s.r.o., Červenej armády 75, 03901 Turčianske Teplice (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 1. Všeobecné ustanovenia: 
  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre internetový obchod: SUNHORSE.SK 

Kupujúci uplatnením objednávky akceptuje tieto VOP pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. VOP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a objednávateľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej nedielnou súčasťou.

Nákup v internetovom obchode prevádzkovateľa môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými VOP.

Znenie VOP môže prevádzkovateľ meniť a/alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Sunhorse s.r.o.

Červenej armády 75

03901 Turčianske Teplice

IČO: 36621382

IČ DPH: SK2021754691


Registrácia : zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20649/L
 


Kontakt pre informácie o tovare:

e-mail : manager@sunhorse.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN : SK56 0900 0000 0051 4757 2006

SWIFT:GIBASKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130     
            041/7632 139 
fax č.: 041/ 7632 139

 1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou je objednávka (ďalej len „objednávka“).

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie nasledovných údajov objednávateľom:

Kontaktné údaje objednávateľa

- Meno a priezvisko / Názov firmy

- Bydlisko /Sídlo, IČO, DIČ

- Telefón

- E-mail

- Spôsob platby

- Spôsob dodania výrobku

- Adresa dodania výrobku

 

Údaje uvedené objednávateľom v objednávke sú prevádzkovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že prevádzkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po prijatí objednávky odošle prevádzkovateľ objednávateľovi potvrdenie objednávky o akceptovaní objednávky formou e-mailu (prípadne telefonicky).

Prevádzkovateľ je povinný bezprostredne po uzavretí zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči. Takéto potvrdenie musí obsahovať: informácie o hlavných vlastnostiach tovaru, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa, telefónne číslo prevádzkovateľa, adresu prevádzkovateľa, na ktorej môže objednávateľ uplatniť reklamáciu tovaru, celkovú cenu tovaru vrátane DPH ak je prevádzkovateľ platcom, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,  informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,  informáciu o tom, že ak objednávateľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, informáciu o tom, že objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, poučenie o zodpovednosti prevádzkovateľa za prípadne vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú ak prevádzkovateľ neposkytol tieto informácie objednávateľovi už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že mu boli prevádzkovateľom na jeho webovej stránke a v týchto VOP poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Cena tovaru 

Ceny v internetovom obchode sú maloobchodné uvádzané vrátane DPH ( pre konečného spotrebiteľa ) v EUR, prípadne veľkoobchodné uvádzané s alebo bez DPH pre predajcu.  Zľavy z uvedených cien sú platné podľa podmienok uvedených na internetovej stránke. Objednávateľovi oznámime prijatie objednávky, ak uvedie svoj e-mail, automaticky elektronickou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, najmä výšku ceny objednaného tovaru ( vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú na internetovej stránke.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi  tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Prípadná zvýhodnená cena tovaru je zreteľne označená na internetovej stránke prevádzkovateľa. Platnosť zvýhodnenej ceny trvá počas doby uvedenej prevádzkovateľom, alebo do vypredania zásob.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Zrušenie objednávky 

 1. a) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak objednávateľ za tovar zaplatil vopred, prevádzkovateľ  mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa určený objednávateľom, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak. Pri zrušení objednávky je objednávateľ povinný uviesť meno a číslo objednávky, od ktorej odstupuje. V prípade zrušenia objednávky pred expedíciou prevádzkovateľ  neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
  b) Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom. Ak objednávateľ za tovar zaplatil vopred, prevádzkovateľ mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa určeného objednávateľom, do 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

3.2. Vrátenie tovaru 


Pokiaľ nie je objednávateľ so zakúpeným tovarom spokojný, má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy písomne (v listinnej podobe), alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ale môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mu odovzdal prevádzkovateľ. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy využitím funkcie alebo formulára na webovej stránke prevádzkovateľa, musí mu prevádzkovateľ ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby spolu so všetkými nákladmi a poplatkami, ktoré prijal od objednávateľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak sa nedohodnú inak, musí tieto prostriedky prevádzkovateľ vrátiť rovnakým spôsobom, akým ich objednávateľ zaplatil.

Objednávateľ je povinný zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať prevádzkovateľovi, alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru spolu s kópiou dokladu o zaplatení najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi, alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru.

Tovar musí byť nepoškodený, neopotrebený, schopný ďalšieho predaja, neporušený a v pôvodnom balení. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 1. Predĺžená lehota na vrátenie tovaru 

Internetový obchod SUNHORSE.SK ponúka svojím zákazníkom možnosť vrátiť nepoužitý tovar aj po zákonom stanovenej lehote, a to až do 30 dní od prevzatia zásielky. Vrátený tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. Túto predĺženú lehotu na vrátenie nie je možné využiť pri tovare, ktorý zákazník dostal zdarma ako darček, alebo ho získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).
Predĺžená lehota na vrátenie tovaru sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).

 1. Dodacie a platobné podmienky 

Miestom plnenia je bydlisko, alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny. Prevádzkovateľ dodá tovar bezodkladne, spravidla do piatich pracovných dní po doručení platnej objednávky do jeho elektronickej schránky, prípadne po jej autorizácii. V prípade nemožnosti dodržania tejto lehoty, napr. z technických dôvodov, nepredvídateľných okolností a pod., bude termín dodávky dohodnutý s objednávateľom individuálne. Povinnosť prevádzkovateľa dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste plnenia, alebo okamihom odovzdania prepravnej službe na prepravu na miesto určenia.

Za doručenie objednaného tovaru prevádzkovateľ účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybraného spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Prepravné náklady nie sú účtované pri osobnom odbere.

Objednávateľ je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s objednávateľom záznam, tzv. škodový protokol. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu prevádzkovateľ poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá objednávateľovi nový tovar.

Objednávateľ je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky objednávateľa prevádzkovateľom. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom prevádzkovateľ objednávateľa bezodkladne informuje. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol objednávateľovi dostupný, je prevádzkovateľ  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe prevádzkovateľ vráti objednávateľovi, ak mu objednávateľ za tovar vopred zaplatil, zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa určený objednávateľom, do 3 pracovných dní od uskutočneného predaja tretej osobe.

Objednávateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru prevádzkovateľom v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky, ak sa vopred nedohodli inak. Ak objednávateľ za tovar vopred zaplatil, prevádzkovateľ  vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa určený objednávateľom, do 30 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Kúpna cena tovaru je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v hotovosti (pri prevzatí dobierky) alebo pred dodaním (na predfaktúru).  Na všetok dodaný tovar vystaví  prevádzkovateľ daňový doklad.  

 1. Záručná doba a reklamácie 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, prípadne 12 mesiacov ak je objednávateľom právnická osoba. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Podmienky reklamácie sa riadia REKLAMAČNÝM PORIADKOM prevádzkovateľa, ktorý je uverejnený na stránke prevádzkovateľa:  WWW. SUNHORSE.SK 

 1. Ochrana osobných údajov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ ak je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ právnickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu a IČ DPH, ak je platcom DPH.

Objednávateľ zaslaním objednávky prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľa prevádzkovateľovi.

 1. Záverečné ustanovenia    

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa: WWW. SUNHORSE.SK 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V prípade, že vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou bude medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prevádzkovateľa prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Platné od 1.1.2022

ZjNmNjc