» Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti:


Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ, Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-12431, IČO: 35284919, DIČ: 1034388828, IČ DPH: SK1034388828 podľa §4, miesto podnikania: Poľná cesta 1138/53 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Prevadzkáreň: Soňa Reťkovská - Všetko čo potrebuješ, Jilemnického ulica 5498/37, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika.

.......................................................................................................................................................

  1. Spoločnosťou Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ, sa rozumie fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom úrade Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-12431 poskytujúca svoje služby klientom na základe predmetu činnosti:
  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – dátum vzniku: 29.6.2016

 

  1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť, Soňa Reťkovská - Všetko čo potrebuješ,  poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
  2. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou Soňa Reťkovská - Všetko čo potrebuješ,  sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):

a)      poštou na adresu: Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ, 92901 Dunajská Streda, Jilemnického ulica 5498/37, SR.

b)      elektronicky na adrese: info@vsetkocopotrebujes.sk

 

  1. Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
  2. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ.
  3. Klient môže využiť reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti, ako aj v mieste prevadzkárne spoločnosti.
  4. Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
  5. Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
  6. Klient je povinný realitnej kancelárií Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

10.  Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.  Pokiaľ Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.

12.  Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.

13.  Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

14.  Ostatné právne vzťahy medzi Spoločnosťou Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

15.  Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

16.  Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

17.  Spoločnosť Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ  spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení aktuálnych platných právnych predpisov.

18.  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 14.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

spoločnosti:

Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ, Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-12431, IČO: 35284919, DIČ: 1034388828, IČ DPH: SK1034388828 podľa §4, miesto podnikania: Poľná cesta 1138/53 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Dátum podania reklamácie: .........................................................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:.............................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:  □ predaj □ prenájom □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: .........................................................................................................

 

Údaje o osobe, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................

Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu:

Vyjadrenie k reklamácii realitnej kancelárie – spoločnosti Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú: □áno □ nie

Odôvodnenie:  ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................

Soňa Ritter - Všetko čo potrebuješ

 

___________________________________________________________________________

S vybavením reklamácie (*hodiace sa označte krížikom): □ súhlasím □ nesúhlasím

 

 

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................

Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu

MjcyYjh