Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

 

1.1  Internetový obchod turbosoft.sk prevádzkuje:

Ing. Ján Horváth Turbosoft

Kuzmányho 14

03601 Martin

IČO: 14184044

DIČ: 1021772092

(ďalej len  "Predávajúci")

 

1.2  Kupujúcim (ďalej len "Kupujúci") je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy pomôcok a literatúry zaradené v ponuke.

1.3 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.turbosoft.sk

1.4 Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.turbosoft.sk

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Obchodné podmienky.

1.6 Používaním webovej stránky www.turbosoft.sk a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

2. Objednávanie

2.1 Kupujúci môže objednať tovar nasledovne:

a) prostredníctvom objednávkového formulára

b) e-mailom

c) telefonicky

2.2 Odoslaním, respektíve zadaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú cenu.

2.3 Každú odoslanú objednávku, telefonickú objednávku Predávajúci najneskôr do 3 dni potvrdí e-mailom, esemeskou prípadne telefonicky.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutej cene a do 14 dni na dohodnutú adresu podľa objednávky, mimo víkendu a štátneho sviatku (bod 5.2)

2.5 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu 3 dní po vystavení objednávky . V prípade, že už bola suma za objednávku uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na účet kupujúceho, prípadne ich doručí iným spôsobom, ktorý si dohodnú.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho, neskôr ako dva dni pred doručením tovaru (bod 2.5),   Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho storno poplatok vo výške 50% dohodnutej ceny za tovar, na úhradu škody ktorá Predávajúcemu vznikla v súvislosti so zaistením objednávky.

2.7 Predávajúci má právo zrušiť prípadne odmietnuť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť výrobu tovaru. V takomto prípade Predávajúci, Kupujúcemu vráti ihneď uhradenú sumu v plnej výške.  Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim, chybne uvedené, neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neuhradenia ceny za objednávku na účet Predávajúceho najneskôr 2 dní pred doručením objednávky.

2.8 Aj pri objednaní tovaru, ktorý nie je zobrazený v ponuke na www.turbosoft.sk sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok  .

2.9 Každú Vašu objednávku môžeme vybaviť iba jednorazovo. Znamená to, že ak niektorý z objednaných tovarov momentálne nemáme, pošleme len ostatné objednané položky a k chýbajúcim sa už nemôžeme vrátiť (pokiaľ nebude neskôr urobená nová objednávka).

2.10 Pri objednávke nad 300.-€ poskytujeme zľavu 5%.

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K cene objednávky tovaru sa pripočítava cena za prepravné. Cena prepravného sa odvíja od platného cenníka prepravnej spoločnosti.

3.3 O celkovej cene objednávky tovaru plus prepravného bude Predávajúci, Kupujúceho informovať vo faktúre prostredníctvom e-mailu, telefonicky prípadne esemeskou po spracovaní objednávky.

3.4 Predávajúci účtuje pri dobierke balné a poštovne vo výške 3,-€.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré už boli potvrdené. Pri zmene ceny potvrdenej objednávky je Predávajúci povinný Kupujúceho o zmene ceny informovať.

4. Platby

4.1 Kupujúci môže za objednávku zaplatiť:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu, pričom Kupujúci musí mať ma zreteli dobu presunu peňazí z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho najneskôr dva dni pred doručením tovaru. (bod 2.7)

b) priamym vkladom na účet Predávajúceho

c) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Termín (dátum) dodania, kontaktná osoba (meno, tel. č.  osoby ktorá tovar preberie), adresa dodania tovaru  sa určí v objednávke

5.2 Termín dodania Predávajúci garantuje v prípade, ak je uhradena predfaktúra dátumom dodania najneskôr do 14 dni od uhradenia predfaktúry  a dátum dodania nie je cez víkend či štátny sviatok. V prípade, že dátum dodania je cez víkend alebo štátny sviatok, tovar doručený nasledujúci pracovný deň

 

6. Odstúpenie od vybavenej objednávky

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom č.22/2004 Z. z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 7 pracovných dňoch odo dňa prevzatia tovaru

6.2 Kupujúci zaistí odvoz vráteného tovaru na vlastné náklady

6.3 Tovar, ktorý Kupujúci chce vrátiť:

a) musí byť nepoškodený

b) musí byť kompletný

c) musí priložiť kópiu potvrdenej objednávky

6.4 Kupujúci je povinný Predávajúceho  kontaktovať (ak sa rozhodne tovar v zákonnej lehote vrátiť) písomnou žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, telefonicky. V žiadosti musí uviesť:

a) číslo objednávky, dátum doručenia

b) číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

c) zaslať tovar, osobne doručiť na adresu Predávajúceho na vlastné náklady (bod 6.2) v nepoškodenom stave

6.5 Po splnení podmienok Kupujúcim podľa bodov 6.1 až 6.4 a po obdŕžaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:

a) prevziať tovar

b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky cenu za tovar

6.6 Sumu za doručenie tovaru Kupujúcemu, Predávajúci nevyplatí, nakoľko preprava (doručenie tovaru) sa uskutočnila.

7. Reklamácie

7.1 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru

7.2 O reklamácii je Kupujúci povinný informovať písomne, telefonicky, osobne

7.3 Reklamovaný tovar je povinný Kupujúci doručiť Predávajúcemu na vlastné náklady

7.4 Ak ide o stratu zásielky, je potrebné aby Kupujúci uplatnil reklamáciu najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy mal byť tovar doručený.

7.5 Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť všetky výdavky vzniknuté riešením danej reklamácie

7.5 V prípade, že je reklamácia oprávnená bude najneskôr do 30 dní vybavená

7.6 Ak Kupujúci neuplatní reklamáciu do 3 dní, Predávajúci považuje objednávku za vybavenú bez nároku na Reklamáciu.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci sa zaväzuje podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. neposkytovať osobne údaje tretej osobe.

8.2 Predávajúci bude tieto informácie používať len na dobu nevyhnutnú k ukončeniu objednávky

 

9. Záverečné ustanovenie

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

9.2 Vo veciach ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa uplatňuje príslušne ustanovenie Občianskeho zákonníku Slovenskej Republiky

 

V Martine 1.2.2016

 

Kontaktné údaje:

Ing. Ján Horváth

Kuzmányho 14

036 01Martin

 

Tel. č. 0905 260 8750905 260 875

0904 309 1930904 309 193

e-mail: turbosoft@turbosoft.sk

www.turbosoft.sk

 

GDPR- NOVÉ ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR  (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

Ing. Ján Horváth, Kuzmányho 14, Martin 03601, IČO:14184044, kto prevádzkuje webovú stránku http://www.turbosoft.sk/ Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môže ma kontaktovať na tel. čísle +421 905260875 alebo na email:turbosoft@turbosoft.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: email, ktorý nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie ponuky kurzu, článkov, alebo dodanie tovaru).

Vedenie účtovníctva ak ste zákazníkmi, vaše údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú a to po dobu než sa odhlásite.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám newslettere len na základe Vášho súhlasu po dobu než sa odhlásite. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom maili.

Pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu než sa odhlásite. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia – živé akcie, referencie, workshopy

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobení zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moju webovú stránku môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cokies môžete na svojom počítači zakázať.Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.

Prijal som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Slovakweb.eu – pre web

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

Slovenská pošta – preprava zásielok

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.Predávanie dát mimo  Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje ma emailom na:janbalint.gaia@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.(Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií)

Právo prenositeľnosti

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz(byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz(byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazany zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rad, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

Email s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ho len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zasielanom emaili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji  spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

 

   
 
 

 

Obchodné podmienky

 

K dodávke na dobierku učtujeme poštovné a balné 3,00€.

 

Obchodné podmienky

Tovar sa expeduje do 14 dní od prijatia objednávky.

Pri objednávke nad 300,00 € je zľava 5 % z celkovej ceny objednávky.

Y2ExNT