Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

 

1.1  Internetový obchod turbosoft.sk prevádzkuje:

Ing. Ján Horváth Turbosoft

Kuzmányho 14

03601 Martin

IČO: 14184044

DIČ: 1021772092

(ďalej len  "Predávajúci")

 

1.2  Kupujúcim (ďalej len "Kupujúci") je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy pomôcok a literatúry zaradené v ponuke.

1.3 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.turbosoft.sk

1.4 Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.turbosoft.sk

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Obchodné podmienky.

1.6 Používaním webovej stránky www.turbosoft.sk a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

2. Objednávanie

2.1 Kupujúci môže objednať tovar nasledovne:

a) prostredníctvom objednávkového formulára

b) e-mailom

c) telefonicky

2.2 Odoslaním, respektíve zadaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú cenu.

2.3 Každú odoslanú objednávku, telefonickú objednávku Predávajúci najneskôr do 3 dni potvrdí e-mailom, esemeskou prípadne telefonicky.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutej cene a do 14 dni na dohodnutú adresu podľa objednávky, mimo víkendu a štátneho sviatku (bod 5.2)

2.5 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu 3 dní po vystavení objednávky . V prípade, že už bola suma za objednávku uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na účet kupujúceho, prípadne ich doručí iným spôsobom, ktorý si dohodnú.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho, neskôr ako dva dni pred doručením tovaru (bod 2.5),   Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho storno poplatok vo výške 50% dohodnutej ceny za tovar, na úhradu škody ktorá Predávajúcemu vznikla v súvislosti so zaistením objednávky.

2.7 Predávajúci má právo zrušiť prípadne odmietnuť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť výrobu tovaru. V takomto prípade Predávajúci, Kupujúcemu vráti ihneď uhradenú sumu v plnej výške.  Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim, chybne uvedené, neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neuhradenia ceny za objednávku na účet Predávajúceho najneskôr 2 dní pred doručením objednávky.

2.8 Aj pri objednaní tovaru, ktorý nie je zobrazený v ponuke na www.turbosoft.sk sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok  .

2.9 Každú Vašu objednávku môžeme vybaviť iba jednorazovo. Znamená to, že ak niektorý z objednaných tovarov momentálne nemáme, pošleme len ostatné objednané položky a k chýbajúcim sa už nemôžeme vrátiť (pokiaľ nebude neskôr urobená nová objednávka).

2.10 Pri objednávke nad 300.-€ poskytujeme zľavu 5%.

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K cene objednávky tovaru sa pripočítava cena za prepravné. Cena prepravného sa odvíja od platného cenníka prepravnej spoločnosti.

3.3 O celkovej cene objednávky tovaru plus prepravného bude Predávajúci, Kupujúceho informovať vo faktúre prostredníctvom e-mailu, telefonicky prípadne esemeskou po spracovaní objednávky.

3.4 Predávajúci účtuje pri dobierke balné a poštovne vo výške 3,-€.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré už boli potvrdené. Pri zmene ceny potvrdenej objednávky je Predávajúci povinný Kupujúceho o zmene ceny informovať.

4. Platby

4.1 Kupujúci môže za objednávku zaplatiť:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu, pričom Kupujúci musí mať ma zreteli dobu presunu peňazí z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho najneskôr dva dni pred doručením tovaru. (bod 2.7)

b) priamym vkladom na účet Predávajúceho

c) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Termín (dátum) dodania, kontaktná osoba (meno, tel. č.  osoby ktorá tovar preberie), adresa dodania tovaru  sa určí v objednávke

5.2 Termín dodania Predávajúci garantuje v prípade, ak je uhradena predfaktúra dátumom dodania najneskôr do 14 dni od uhradenia predfaktúry  a dátum dodania nie je cez víkend či štátny sviatok. V prípade, že dátum dodania je cez víkend alebo štátny sviatok, tovar doručený nasledujúci pracovný deň

 

6. Odstúpenie od vybavenej objednávky

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom č.22/2004 Z. z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 7 pracovných dňoch odo dňa prevzatia tovaru

6.2 Kupujúci zaistí odvoz vráteného tovaru na vlastné náklady

6.3 Tovar, ktorý Kupujúci chce vrátiť:

a) musí byť nepoškodený

b) musí byť kompletný

c) musí priložiť kópiu potvrdenej objednávky

6.4 Kupujúci je povinný Predávajúceho  kontaktovať (ak sa rozhodne tovar v zákonnej lehote vrátiť) písomnou žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, telefonicky. V žiadosti musí uviesť:

a) číslo objednávky, dátum doručenia

b) číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

c) zaslať tovar, osobne doručiť na adresu Predávajúceho na vlastné náklady (bod 6.2) v nepoškodenom stave

6.5 Po splnení podmienok Kupujúcim podľa bodov 6.1 až 6.4 a po obdŕžaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:

a) prevziať tovar

b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky cenu za tovar

6.6 Sumu za doručenie tovaru Kupujúcemu, Predávajúci nevyplatí, nakoľko preprava (doručenie tovaru) sa uskutočnila.

7. Reklamácie

7.1 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru

7.2 O reklamácii je Kupujúci povinný informovať písomne, telefonicky, osobne

7.3 Reklamovaný tovar je povinný Kupujúci doručiť Predávajúcemu na vlastné náklady

7.4 Ak ide o stratu zásielky, je potrebné aby Kupujúci uplatnil reklamáciu najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy mal byť tovar doručený.

7.5 Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť všetky výdavky vzniknuté riešením danej reklamácie

7.5 V prípade, že je reklamácia oprávnená bude najneskôr do 30 dní vybavená

7.6 Ak Kupujúci neuplatní reklamáciu do 3 dní, Predávajúci považuje objednávku za vybavenú bez nároku na Reklamáciu.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci sa zaväzuje podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. neposkytovať osobne údaje tretej osobe.

8.2 Predávajúci bude tieto informácie používať len na dobu nevyhnutnú k ukončeniu objednávky

 

9. Záverečné ustanovenie

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

9.2 Vo veciach ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa uplatňuje príslušne ustanovenie Občianskeho zákonníku Slovenskej Republiky

 

V Martine 1.2.2016

 

Kontaktné údaje:

Ing. Ján Horváth

Kuzmányho 14

036 01Martin

 

Tel. č. 0905 260 8750905 260 875

0904 309 1930904 309 193

e-mail: turbosoft@turbosoft.sk

www.turbosoft.sk

 

Obchodné podmienky

 

K dodávke na dobierku učtujeme poštovné a balné 3,00€.

 

Obchodné podmienky

Tovar sa expeduje do 14 dní od prijatia objednávky.

Pri objednávke nad 300,00 € je zľava 5 % z celkovej ceny objednávky.

YzJmY