» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
1. Prevádzkovateľ
Dodávateľ
SEMIS TRADE, s.r.o.
Dodávateľ je platcom DPH.

IČO: 36272396
IČ DPH: SK2022014016

(Ďalej iba "dodávateľ")
Kontaktné údaje
Telefon: +421 34 658 9440
E-mail: obchod@semis.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2629810675/1100 banka: Tatra banka

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
4. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.
5. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov o kupujúcich a ich nákupoch.
6. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
7. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

3. Expedícia
1. Ak nie je uvedené v popise objednaného tovaru inak, je všetok tovar vyexpedovaný do dvoch pracovných dní po obdržaní pripísanej platby na bankový účet. V prípade nemožnosti dodať objednaný tovar si predávajúci vyhradzuje právo objednávku stornovať.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe alebo nemožnosti tovar dodať je kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo UPS.
4. Reklamácia a záruka
1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne alebo e-mailom do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa.
2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.
3. Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou na svoje náklady.
4. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Vrátená kúpna cena je znížená o náklady na poštovné a balné vzniknuté zo strany prevádzkovateľa.
5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Za vadu koženého materiálu sa nepokladá štruktúra kože, ktorá može mať rôznu štruktúru nakoľko ide o prírodný farbený materiál. Farebný odtieň kože sa môže  líšiť od farby na obrázku v online shope. Predávajúci nezodpovedá za zlý výber veľkosti tovaru, pretože podrobný popis je vždy pod tovarom. Na vady týchto druhov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka a nie je to predmetom reklamácie. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.
Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii prepravcu /pošty/.

5. Záruka
Predajca poskytuje na výrobky predané touto internetovou predajňou v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka záruku v dĺžke 24 mesiacov.
Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu.
Záručná doba sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby. Rôzna štruktúra kože nie je dôvodom reklamácie, ide po prirodzenú štruktúru kože, ktorá sa nedá ovplyvniť.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie výrobku a vady výrobku vzniknuté jeho používaním.
Nárok na záruku zaniká pri mechanickom poškodení výrobku /pôsobenie tepla, vody, roztrhnutie atď. /
Záruka na výrobok zaniká ak je výrobok poškodený nesprávnym či nešetrným používaním, zanedbanou či nesprávnou údržbou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený.

6. Vrátenie, výmena tovaru
Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len u nepoužitého tovaru, v originálnom, neporušenom obale spolu s dokladom o kúpe, je možné ju uplatniť po konzultácii s predávajúcim, do3 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar zaslaný predávajúcim na dobierku nie je akceptovateľný.
Zákazníkovi je vrátená čiastka znížená o poštovné a manipulačný poplatok pri pripísaní sumy na účet banky.
7. Cena
Ceny sú uvádzané konečné pre zákazníka bez poštovného a balného. Pokiaľ je cena omnoho vyššia alebo nižšia, ako je obvyklým priemerom na trhu, môže sa jednať o chybu v zadaní alebo programu, v tomto prípade je možné zo strany predávajúceho objednávku zrušiť.

8. Ochrana osobných údajov
Údaje sú chránené pred zneužitím a zaručujem vám, že nikdy neposkytnem tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
9. Záverečné ustanovenia
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru / spolu s poštovným/ uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar / pozri platobné podmienky / a tovar pri doručení prevziať.

MTAwMjk