logo    Orné a lesné pozemky  Lesy,pôda,pozemky,farmy a iné  Sme tu pre Vás už 24 rokov 

KONTAKTY

Realmarket SK, s.r.o
tel: +421902891459
martin@realmarket.eu

ANKETA

Myslíte si, že ceny pôdy a lesných pozemkov:

stúpnu stúpnu 29% klesnú klesnú 33% zostanú na rovnakej úrovni zostanú na rovnakej úrovni 22% neviem posúdiť neviem posúdiť 16%

stráž prírody

www.realmarket.sk


Pozemkové úpravy

Službu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)-sceľovanie pozemkov poskytujeme aj pre jedného spoluvlastníka na liste vlastníctva, pre urbárske spoločnosti, právnické osoby hospodáriace na pôde, po absolvovaní všetkých procesných úkonov je výsledkom parcela vo vlastníctve 1/1

 

Pozemkové úpravy

1 - Prípravné konanie


Dôvody, pre ktoré je možné vykonávať pozemkové úpravy definuje exaktne Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

2 - Mapovanie územia


Nevyhnutnou súčasťou pozemkových úprav je nové mapovanie územia z dôvodu príliš veľkej neaktuálnosti katastrálnych máp zobrazujúcich a oddeľujúcich jednotlivé druhy pozemkov, ku ktorým sa viažu odlišné užívacie a ochranné práva a povinnosti. Nové mapovanie v obvode pozemkových úprav má v spojení s ďalšími činnosťami vykonávanými v rámci pozemkových úprav oveľa väčší význam i dosah, než klasické zameranie polohopisu alebo vytvorenie mapy existujúceho stavu.

Komisionálne šetrenie nesúladov druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom

3 - Súpis a ocenenie pozemkov


Aby sme mohli pozemky sceľovať, je nevyhnutné poznať ich doterajší stav. Register pôvodného stavu (RPS) je zoznam a zobrazenie všetkých pozemkov alebo ich častí v obvode projektu pozemkových úprav, s výmerami a druhmi pozemkov komisionálne prešetrených a v účelovom mapovaní polohopisu zameranýcha aktualizovaných. RPS sa skladá z písomnej a grafickej časti.

Písomná časť obsahuje údaje o pozemkoch prevzatých z ISKN,druhy pozemkov tak, ako sú vyšetrené a zamerané v teréne, údaje o vlastníckych vzťahoch k nim, údaje o účastníkoch PPÚ resp. vlastníkoch pozemkov a údaje o ocenení pozemkov a porastov.

4 - Krajinné plánovanie


Územné a krajinnoekologické plánovanie sa v projekte pozemkových úprav realizuje prostredníctvom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktorých súčasťou je aj miestny územný systém ekologickej stability územia na účely pozemkovýchúprav.

5 - Spoločné zariadenia a opatrenia


Scelenie a nové usporiadanie pozemkového vlastníctva je príležitosťou usporiadať aj vlastníctvo k pozemkom, ktoré slúžia akoverejné zariadenia (komunikácie - štátne cesty, diaľnice a železnice, vodné toky a plochy a vodohospodárske zariadenia, zariadenia na šport a rekreáciu...) a spoločné zariadenia a opatrenia (sieť poľných komunikácií, protierózne, vodozádržné a ekologické opatrenia).

6 - Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva


Umiestnenie nových pozemkov podlieha pravidlám, ktoré stanovuje jednak zákon a jednak si môžu nad rámec zákonných kritérií účastníci pozemkových úprav dohodnúť v Zásadách umiestnenia nových pozemkov ďalšie kritériá, ktoré zohľadňujú miestne pomery a osobitosti.

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú jedným z najdôležitejších dokumentov celého projektu. Hlavným cieľom Zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) v obvode projektu pozemkových úprav (ďalej len „obvod PPÚ“) je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov v súlade :

7 - Vytýčenie nových pozemkov v teréne


Neodeliteľnou súčasťou projektu pozemkových úprav je aj vytýčenie hraníc nových pozemkov s presnosťou, s ktorou sa vykonávajú geodetické merania pre kataster nehnuteľností, teda 8cm. Odpadá neistota, resp. nízka presnosť v určení hraníc pôvodných pozemkov (parcely určeného operátu, EKN), ktoré boli evidované na mapách, ktorých základ bol starý niekoľko desiatok rokov.

Táto skutočnosť umožňuje vykonať vytýčenie lomových bodov nových pozemkov opakovane s rovnakou presnosťou a rovnakým výsledkom aj kedykoľvek v budúcnosti, samozrejme na základe komerčného vzťahu s geodetom.

8 - Nová katastrálna mapa


V obvode projektu pozemkových úprav sa vykoná zápis projektu do katastra nehnuteľností formou obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

Zmapovanie územia, t.j. skutočných a súčasných hraníc druhov pozemkov a hraníc spôsobu užívania presnými  geodetickými metódami a následné naprojektovanie nových pozemkov sú základom, na ktorom vzniká nová vektorová katastrálna mapa, ktorej jednotlivé podrobné body sú určované s presnosťou mxy=0,08m (8cm).

Nová vektorová katastrálna mapa v danom území nahrádza staršie, zväčša nečíselné vektorové katastrálne mapy. Kvalitatívna zmena, ktorú nová vektorová katastrálna mapa prináša, je predstavovaná týmito skutočnosťami:

9 - List vlastníctva s vlastníctvom 1/1

JPÚ realizujeme v spolupráci s G.P.S. Zvolen. V prípade, že máte záujem o scelenie rozdrobených pozemkov, resp. spojenie podielov do jednej parcely píšte na martin@realmarket.eu.NTRjYmE0Z