logo    Orné a lesné pozemky  Lesy,pôda,pozemky,farmy a iné  Sme tu pre Vás už 24 rokov 

KONTAKTY

Realmarket SK, s.r.o
tel: +421902891459
martin@realmarket.eu

ANKETA

Myslíte si, že ceny pôdy a lesných pozemkov:

stúpnu stúpnu 29% klesnú klesnú 33% zostanú na rovnakej úrovni zostanú na rovnakej úrovni 22% neviem posúdiť neviem posúdiť 17%

stráž prírody

www.realmarket.sk


EkoPoľana

EkoPoľana, občianské združenie Sokolská 25, 960 01  Z v o l e n Slovenská republika

kontakt: tel.:+421902891459 www.vtaky.eu e-mail: vtaky@realmarket.eu IČO: 42 191 611

 

Číslo účtu: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s. ( IBAN: SK76 1100 0000 0029 4404 5360 )

Venovaním finančnej čiastky nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody. Za akýkolvek príspevok srdečne ďakujeme. ❤️

(CIVIL ASSOCIATION EkoPoľana, Sokolska 25, 960 01, Republic of the Slovak Republic, contact: tel .: 421902891459 www.vtaky.eu e-mail: vtaky@realmarket.eu, IČO: 42 191 611Account No: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s. ( IBAN: SK76 1100 0000 0029 4404 5360 ) By donating money, you will support us in meeting our bird and nature conservation goals. Thank you for any post.)

EkoPoľana,o.z. je občianské združenie, ktoré bolo založené 22.09.2010 za účelom štúdia a ochrany vtáctva na území CHVÚ Poľana a v širšom okolí s nasledovným predmetom činnosti:

(EkoPoľana, o.z. is a civic association which was founded in 2011 for the purpose of study and protection of birds in the area of ​​the protected landscape area Poľana and in the wider area with the following activity:)

1.Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz

(1.Monitoring and mapping of birds in CHVÚ in Slovakia with focus on species identification and quantification of ornithocenosis)

2. Krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva na území SR v zmysle Výnimky MŽP SR

(2. Ringing of wild birds in the territory of the SR in accordance with the MoE SR)

3. Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode

(3. Exemption. Protection of nests of birds of prey and owls in protected areas and in the wild)

4. Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa

(4. Delivery and installation of photo-belts and photo-cameras for nests of birds of prey, owls, black storks and capercaillie)

5. Ochrana voľne žijúceho vtáctva

(5. Protection of wild birds)

6. Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW

(6. Monitoring of VN 22 KW)

7. Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN

(7. Death Collaps. Installation of protectors on the VN 22 KW pillar to prevent the birds from being placed on the conductive part of the VN)

8. Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia

(8. Monitoring and protection of hollow nests in selected PRs in Slovakia with a focus on breeding and breeding support)

9. Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov

(9. Monitoring of waterfowl, waders and waders)

10. Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo motódou líniových tranzektov podľa metodiky ŠOP

(10. Mapping of birds by point method or motif of line transits according to ŠOP)

11. Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče

(11. Creating nesting opportunities for cavity, earth and above ground nests)

12. Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska

(12. Organizing birdwatching birds in Slovakia)

13. Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých

(13. Guide service in protected areas of Slovakia connected with ecological and environmental education of youth and adults)

14. Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky

(14. The operation of a grouse hatchery hatchery and a rehabilitation facility for injured birds)

15. Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody

(15. Reintroduction of capercaillie into the wild )

16. Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska

(16. Marking of hiking, biking and horse trails in Slovakia)

17. Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska

(17. Production, delivery and assembly of information panels, information boards in protected areas of Slovakia)

18. Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode

(18. Building nature trails in protected areas and in the wild)

 

Venujte prosím 2 % alebo 3% z dane na ochranu vtáctva

 

Hlavnými cieľmi EkoPoľana o.z. je ochrana vtáctva a území Biosférickej rezervácie Poľana, CHA Gavúrky ale aj iných lokalít na Slovensku. V realizácii našich cieľov nás môžete podporiť aj venovaním 2 % z dane.

 

Prostriedky z 2 % z dane predstavujú veľkú pomoc pri napĺňaní poslania ochrany vtáctva. Vďaka týmto prostriedkom vieme zrealizovať vykladanie búdok pre dutinové hniezdiče, obnovovať hniezdne biotopy ohrozených druhov, kosiť lúky, vysádzať dreviny, realizovať monitoring, vykúpiť pozemky či organizovať environmentálnu výchovu. Venovaním 2 %, resp. 3 % z dane nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody.

búdka

 

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2 % Z DANE


Zamestnanci
Do 15. februára 2018 Požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Do 1. mája 2018 – Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Fyzické osoby
do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tom predĺženom termíne.

Právnické osoby
do 31. marca 2018 – Posledný termín na podanie daňového priznania – v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.
POZOR! Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Dobrovoľníci
Ak daňovník pracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, má možnosť venovať až 3 % z dane. Požiada organizáciu, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu, ak ide o fyzickú osobu, alebo k vyhláseniu o poukázaní dane, ak ide o zamestnanca.


 

Dokumenty na stiahnutie ku poukázaniu 2% alebo 3% dane

 

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali. V prípade ak sa rozhodnete pre EkoPoľana o.z. použite nasledovné údaje:

IČO: 42191611

Právna forma: občianske združenie

Názov:EkoPoľana, o.z.

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre

 


YzJhNT