S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ANKETA

Aká je Vaša obľúbená farba ?

Červená 29% Modrá 26% Biela 20% Iná 25%

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ,,VOP,, ) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy,
kedy na jednej strane je fyzická osoba Martina Čermáková Marcie, IČO 37763393 , so sídlom Bjornsonova 5 , 036 01, Martin, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“)
a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.marcie.sk v sekcii „Kontakt“.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy",

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie autorských práv, registrovaných značiek,
obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane daňového dokladu, dostane kupujúci spolu s tovarom. Kupujúci s týmto súhlasí.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email.
V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.
Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje,
že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.
Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu,
ktorý si objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 100,- Euro , až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny a teda neposkytnúť možnosť zaslania tovaru na dobierku.
Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci je povinný dodržiavať predpisy zákona o autorskom obsahu diela.
Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky autorské diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, pričom účelom tohto užívania nesmie byť dosiahnutie priameho alebo nepriameho
hospodárskeho alebo obchodného prospechu.
Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať autorský motív, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, ani inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami.

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež tovaru s autorským motívom, ktorý predávajúci poskytne kupujúcemu ako dar.

 

Osobitné pravidlá pri objednávke produktu , ktorý nie je ponúkaný na eshope www.marcie.sk a je vyrábaný priamo podľa zadanie kupujúceho.

V prípade takéhoto tovaru je cena takéhoto tovaru iba predbežná.
Kúpna cena tovaru bude dohodnutá medzi kupujúcimm a predávajúcim vopred a to písomne alebo emailom. O zmene ceny bude predávajúci kupujúceho písomne informovať.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a informačných akcií predávajúceho.
Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej osobe.
Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu
pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.
Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované,
spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky,
najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy,
Za písomné vyjadrenie súhlasu sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická prostredníctvom kontaktného formulára pri uzatváraní objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Zrušenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov môže kupujúci ľahko urobiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu
alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom emailu, poštou alebo telefonicky.


V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail.
Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov,
v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci na svojej internetovej stránke môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak,
aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov
a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.
Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým,
že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

IV. Prevádzková doba

 

Objednávky cez internet :

Otváracia doba:
Po - Ne: 9:00 - 18:00

Predajňa - podľa aktuálnych otváracích hodín, ktoré sú uvedené priamo na stránke predávajúceho.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

V. Ceny

Ceny sú konečné, tzn. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť,
to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov,
marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope
alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.
Kupujúci má možnosť sa pred uzatvorením objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami.
Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať je možné aj osobne v prevádzke predávajúceho, emailom alebo telefonicky.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade,
kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho.
Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod.,
alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)
má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru,
pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy nájdete v tomto odkaze.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Martina Čermáková - Marcie
Tržnica Riadok 1
Martin 036 01
Slovensko

Tovar by mal kupujúci vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý,
pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, musí odstúpenie od zmluvy kupujúci zaslať na e-mailovú alebo poštovú adresu predajcu.
Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru
(v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;
to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby,
ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,
poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby
v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho
spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou),
s originálom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou,
že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov.
Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom,
ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajnom mieste,

b. platba vopred bankovým prevodom,

c. platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou),

d. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

e. na dobierku pri doručení tovaru do celkovej hodnoty neprevyšujúcou 100,- EUR (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

IX. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

· osobný odber

· zasielanie prepravnou službou

· zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

 

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu
(OP alebo cestovný pas).
Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie) podľa priloženého prepravného listu.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.
Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu marcie@marcie.sk alebo telefonicky, spísať s dopravcom škodový protokol
a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať,
že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. Záverečné ustanovenia
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu,
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom
a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty,
právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia
alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predajcu pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr
ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 3. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgánom dozoru nad prevádzkou je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

MzBlYmMz