Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu www.marcie.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.marcie.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2
Postup pri objednávaní
Po stlačení tlačidla “DO KOŠÍKA” sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.marcie.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a nebudú poskytnuté iným spoločnostiam. Zaregistrovaním vyslovuje zákazník súhlas, že prevádzkovateľ e-shopu www.marcie.sk ( ďalej len ,,dodávateľ ,, ) môže registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať na www.marcie.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. V záujme každého užívateľa je, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.marcie.sk pod menom užívateľa.

Článok 3
Platobné podmienky
Prevádzkovateľ www.marcie.sk nieje platcom DPH. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Jednou z možností platby za tovar je vytlačenie si objednávky a manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
V praxi je tovar spravidla dodaný do 14 pracovných dní od objednania. Objednaný tovar bude zákazníkovi dodaný najneskôr do 30 pracovných dní od objednávky. Presný termín dodania bude zákazníkovi oznámený emailom alebo telefonicky.

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, dodávateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, dodávateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 20 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 20 €, dodávateľ doručí tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom dodávateľa vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru a presný termín bude dohodnutý emailom alebo telefonicky.

Článok 5
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky ( 0903 600 890 ) alebo e-mailom na adresu marcie@marcie.sk v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, dodávateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, dodávateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky zaplatil a nedôjde k dohode dodávateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, dodávateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese marcie@marcie.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spôsobom vopred dohodnutým s dodávateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, dodávateľ si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú uhradil.

Článok 7
Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom kuriérnej služby protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Zákone o ochrane spotrebiteľa a Občianskom zákonníku Slovenskej Republiky. Pri uplatnení práva na opravu predloží zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti dodávateľa za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) po predchádzajúcej dohode s dodávateľom .  (e-mailom na adrese marcie@marcie.sk, telefonicky 0903 600 890).

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou ( dodávateľom ), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na marcie@marcie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
NGZjYjhiY