S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.eshop.kopexpb.sk (ďalej len „E-shop‘‘).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „Predávajúci“) je:

Eva Sukeníková - KOPEX , 018 26 Plevník-Drienové 322

IČO: 32 892 390
DIČ: xxxxxxxxxx

Neplatca DPH.

Bankový účet: Fiobanka, a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu-IBAN: SK82 8330 0000 0020 0203 4094

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 306-3596

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na druhej strane.
Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.eshop.kopexpb.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Hviezdičkou označené údaje sú povinné, a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, spájajú sa s ňou ale určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár - elektronický formulár obsahuje osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru a služieb - je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.eshop.kopexpb.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru/služby, popis tovaru/služby, ilustračnú fotografiu tovaru/služby a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke www.eshop.kopexpb.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (za ktorý sa považuje záväzná objednávka Kupujúceho cez E-shop a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.eshop.kopexpb.sk a jeho odoslaním prostredníctvom E-shopu.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
Zároveň odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby, vrátane povinnosti uhradiť cenu za už poskytnutú službu (ak odstúpi od zmluvy a dal na to patričný súhlas).

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho alebo márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je v mene Eur. Predávajúci je platcom DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 1. platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet: SK94 5600 0000 0029 1804 6001, Primabanka, a.s., Považská Bystrica pred dodaním tovaru,
 2. dobierka na účet, prostredníctvom Slovenskej pošty
 3. platbou v hotovosti pri osobnom odbere v predajni Miroslav Sukeník-KOPEX, centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica.

Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

5. Doručenie tovaru do miesta dodania

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

 • Slovenská pošta - doručenie v rámci Slovenskej Republiky za poplatok 3,60 €, v prípade veľkých zásielok bude poštovné stanovené individuálne a pred odoslaním zásielky oznámené Kupujúcemu
 • Osobný odber v sídle Predávajúceho

Náklady za doručenie tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene za doručenie je uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Čas doručenia tovaru do miesta dodania je podľa štandardov Slovenskej pošty. Záväzná cena za doručenie je uvedená v Potvrdení objednávky.

6. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku. Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní od obdržania úhrady na účet Predávajúceho.
Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s Predávajúcim na náhradnom plnení.
Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá informácia, aká doba doručenia sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
Pokiaľ Kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, bude Kupujúci po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa sídla Predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo Slovenskej pošte. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru, v prípade na zakázku vyrábaných predmetov i plnú hodnotu predmetov vyrobených zákazkovým spôsobom.

UPOZORNENIE:

Pri väčšine tovaru dodávaného prostredníctvom tohoto e-shopu sa jedná o tovar vyrábaný na zakázku podľa požiadaviek spotrebiteľa a nevzťahujú teda sa na tento tovar ustanovenia o výmene, resp. vrátení tovaru bez uvedenia dôvodu.

7. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s doručovateľom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené so Slovenskou poštou. Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

8. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou.  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese eshop@kopexpb.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku E-shopu, ktorý je uvedený nižšie (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

9. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva).
V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. Po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu eshop@kopexpb.sk.

V zmysle § 7a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané Predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu eshop@kopexpb.sk.
Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 7 dní od Potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Slovenskej pošty,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2. uvedeného v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@kopexpb.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z. z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Predávajúci odporúča kupujúcemu - spotrebiteľovi najskôr využiť kontakt na eshop.kopexpb@gmail.com   pre vyriešenie vzniknutej situácie, skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

11. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.  Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa ak je iná ako bydlisko, adresa dodania ak je iná ako bydlisko, kontaktné telefónne číslo. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (Slovenská pošta a pod.).

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) len so súhlasom adresáta.

Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Každý zaregistrovaný zákazník môže byť len na základe svojho súhlasu prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2018.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.eshop.kopexpb.sk

Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok (OP), príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Dohľad nad týmto e-shopom vykonáva:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č.: 032/6400 109 
e-mail: tn@soi.sk

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia reklamácie medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (Predávajúcim) a objednávateľom (Kupujúcim)

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom (Predávajúcim) internetového obchodu www.webareal.sk/kopexpb je:

Eva Sukeníková, 018 26 Plevník-Drienové 322, Slovensko

IČO: 32 892 390

DIČ: xxxxxxxxxx

Neplatca DPH.


Objednávateľom (Kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady

V zmysle § 622 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s kuriérom DPD protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, Kupujúci bezodkladne kontaktuje Predávajúceho. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutí do zásielky, je potrebné skontrolovať s kuriérom DPD obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s kuriérom DPD, Predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.  Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s DPD. Kupujúci je po prevzatí povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Postup vybavovania reklamácií

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese eshop.kopexpb.sk.

Pri podaní  reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), predmet reklamácie, prípadne čoho sa Kupujúci domáha,
 • komu je reklamácia adresovaná,
 • účet Kupujúceho na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru,
 • dátum podania reklamácie,
 • podpis Kupujúceho.         

K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci  vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.


Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla Predávajúceho; pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi Predávajúcim a Kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu eshop.kopexpb.sk a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2018. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena reklamačného poriadku je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu eshop.kopexpb.sk.

Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.organizatorka.sk ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ.

MmY5N