logo    POĽANA  Chránená krajinná oblasť  chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 32% nie príliš nie príliš 9% nie nie 8%

 

logo podny fond

foto

 

 


Stráž prírody

Stráž prírody

Stráž prírody Poľana

Zákon č.543 zo dňa 25.júna 2002 o ochrane prírody a krajiny

 

Výňatok zo školenia Stráže prírody zo dňa 21.11.2018 konaného na Správe CHKO Poľana

 • Stráž prírody má oprávnenie kontrolovať a nazerať do rybárskych lístkov-povolení na rybolov v rybárskych revíroch v chránených územiach ale aj vo volnej nechránenej krajine (§ 75 odst.3.písm. f)
 • Stráž prírody má oprávnenie kontrolovať a nazerať do poľovníckych povolení-loveniek v chránených územiach ale aj vo volnej nechránenej krajine (§ 75 odst.3.písm. f)
 • Stráž prírody má oprávnenie kontrolovať a nazerať do úradných rozhodnutí o výrube stromov v chránených územiach ale aj vo volnej nechránenej krajine ( v prípade Lesov SR, urbárov a cirkevných lesov do ťažobných príkazov) (§ 75 odst.3.písm. f)
 • ďalšie oprávnenia a povinnosti v zmysle §75 a §77

 

Práca Stráže prírody

 

Stráž prírody Poľana

Nelegálne jazdenie v chránených územiach

Nelegálne parkovanie v chránených územiach

 

Zákon č.543 §75 a §77

§ 75 Oprávnenia člena stráže prírody 

(1) Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti

 1. a)  sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny,

  jej zložiek a prvkov,

 2. b)  kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne

  záväzných právnych predpisov vydaných na jeho

  vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,

 3. c)  vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných

 1. d)  vykonávať potrebné zisťovania,

 2. e)  požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje

  a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto

  zákona,

 3. f)  nazerať do príslušných dokladov,

 4. g)  vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho kona- nia, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trest- ný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt,

 5. h)  obmedziť osobnú slobodu107) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru,

 6. i)  zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa toh- to zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru; na tento účel môže obmedziť jej osobnú slobodu,

 7. j)  odňať jedinca chráneného druhu (§ 33), ak je dôvod- né podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zá- konom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu,

 8. k)  odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvod- né podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom alebo použitá na takéto konanie,

 9. l)  používať technické prostriedky na zhotovenie fotodo- kumentácie, videodokumentácie a zvukových zázna- mov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom, ak ich použitie nezaka- zuje osobitný predpis,102)

 10. m)  použiť donucovacie prostriedky,

 11. n)  požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej

  polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť

  vlastnými silami a prostriedkami,

 12. o)  zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok,ktorý sa

  nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo pre- hľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachá- dzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom,

 13. p)  požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredné- ho ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby105) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,

 14. q)  ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom,108) ak tento zákon neustanovuje inak,

 15. r)  používať rovnošatu člena stráže prírody len pri výko- ne činnosti podľa tohto zákona,

 16. s)  nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,109) a použiť túto zbraň

1. v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,110) 2. pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne

ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chráne-

ných živočíchov,
3. pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá

je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením

na útvar Policajného zboru,
4. pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie

nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezpro- stredne ohrozuje záujmy chránené týmto záko- nom, alebo

5. pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru,

t) pred predvedením osoby na útvar Policajného zbo- ru podľa písmen h) a i) presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená, a zbraň jej odobrať.

(2) Prehliadka podľa odseku 1 písm. o) nesmie sle- dovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nado- budnutých jedincov chránených druhov, zveri alebo rýb.

(3) Oprávnenia člena stráže prírody sa nevzťahujú na vstup a vykonávanie kontroly v súkromnom chrá- nenom území (§ 31), ak člen stráže prírody nie je vlastníkom pozemkov v ňom.

 

§ 77 Povinnosti člena stráže prírody

(1) Člen stráže prírody je povinný

 1. a)  sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody

  a krajiny a ich vplyv na ňu,

 2. b)  vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona,

  všeobecne záväzných právnych predpisov vyda- ných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,

 3. c)  nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľ- nom mieste odznak člena stráže prírody a na požia- danie sa preukázať preukazom člena stráže príro- dy,

 4. d)  spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou,

e) oznamovať krajskému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody nedostatky a udalosti zistené pri obhliadke a kontrole územia,

f) predkladať raz za dva mesiace krajskému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na úseku ochrany prírody a krajiny, o výške uložených blokových pokút a o spolupráci s Policajným zborom alebo obecnou políciou,

g) upovedomiť príslušný krajský úrad o ohrození záuj- mov chránených týmto zákonom,

h) vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a je- ho následkov a o svojom konaní bez zbytočného odkladu informovať krajský úrad,

i) odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušné- mu útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odob- ratú zbraň,

j) oznamovať priestupky a iné správne delikty a pri- spievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom,111)

k) zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom,

l) spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,

m) odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý roz- hoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,

n) umiestniť v prípade použitia motorového vozidla po- čas výkonu svojej funkcie na pravej polovici predné- ho skla motorového vozidla označenie „STRÁŽ PRÍ- RODY“ vydané krajským úradom,

o) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,

p) spísať o okolnostiach použitia donucovacích pro- striedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného odkladu použitie donucovacích prostriedkov kraj- skému úradu,

q) zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôs- tojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje,

r) chrániť preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť krajskému úradu, ktorý ho zapísal do zo- znamu,

s) nahradiť krajskému úradu vzniknutú škodu v prípa- de poškodenia, straty alebo odcudzenia preukazu člena stráže prírody, odznaku člena stráže prírody a rovnošaty člena stráže prírody,

t) zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom krajským úradom alebo ním povere- nou organizáciou ochrany prírody,

u) oznámiť krajskému úradu do 15 dní zmenu skutoč- ností zapísaných v preukaze člena stráže prírody,
v) predložiť krajskému úradu každoročne najneskôr do

15. januára preukaz člena stráže prírody na potvr-

denie jeho platnosti,
w) odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov

stráže prírody príslušnému krajskému úradu preu

kaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody.

(2) Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný

 1. a)  zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby ne-

  bol ohrozený život osôb,

 2. b)  čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok

  smeruje,

 3. c)  zistiť priame následky použitia zbrane, len čo tak

  môže urobiť bez ohrozenia seba alebo inej osoby, ako aj poranenému poskytnúť pomoc alebo zabez- pečiť jeho lekárske ošetrenie,

 4. d)  o použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkla- du upovedomiť útvar Policajného zboru a krajský úrad.

 staršia fotografia členov SPMzgzYj