logo    Stráž prírody POĽANA    chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 32% nie príliš nie príliš 9% nie nie 8%

 

logo podny fond

foto

 

 


EkoPoľana o.z.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE EkoPoľana, P.O.BOX 147, 960 01  Z v o l e n  Slovenská republika

kontakt: tel.:+421902891459 www.chkopolana.sk e-mail: vtaky@realmarket.eu IČO: 42 191 611

 

Číslo účtu: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s. ( IBAN: SK76 1100 0000 0029 4404 5360 ).

Venovaním finančnej čiastky nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody. Za akýkolvek príspevok srdečne ďakujeme.

(CIVIL ASSOCIATION EkoPoľana, P.O.BOX 147 Zvolen, 960 01, Republic of the Slovak, contact: tel .: 421902891459 www.chkopolana.sk, e-mail: vtaky@realmarket.eu, IČO: 42 191 611Account No: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s. ( IBAN: SK76 1100 0000 0029 4404 5360 ) By donating money, you will support us in meeting our bird and nature conservation goals. Thank you for any post.)

EkoPoľana,o.z. je občianské združenie, ktoré bolo založené 22.09.2010 za účelom štúdia a ochrany vtáctva na území Slovenska s nasledovným predmetom činnosti:

(EkoPoľana, o.z. is a civic association which was founded in 2011 for the purpose of study and protection of birds in the area of ​​the protected landscape area Slovakia with the following activity:)

1.Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz

(1.Monitoring and mapping of birds in CHVÚ in Slovakia with focus on species identification and quantification of ornithocenosis)

2. Krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva na území SR v zmysle Výnimky MŽP SR

(2. Ringing of wild birds in the territory of the SR in accordance with the MoE SR)

3. Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode

(3. Exemption. Protection of nests of birds of prey and owls in protected areas and in the wild)

4. Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa

(4. Delivery and installation of photo-belts and photo-cameras for nests of birds of prey, owls, black storks and capercaillie)

5. Ochrana voľne žijúceho vtáctva

(5. Protection of wild birds)

6. Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW

(6. Monitoring of VN 22 KW)

7. Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN

(7. Death Collaps. Installation of protectors on the VN 22 KW pillar to prevent the birds from being placed on the conductive part of the VN)

8. Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia

(8. Monitoring and protection of hollow nests in selected PRs in Slovakia with a focus on breeding and breeding support)

9. Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov

(9. Monitoring of waterfowl, waders and waders)

10. Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo motódou líniových tranzektov podľa metodiky ŠOP

(10. Mapping of birds by point method or motif of line transits according to ŠOP)

11. Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče

(11. Creating nesting opportunities for cavity, earth and above ground nests)

12. Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska

(12. Organizing birdwatching birds in Slovakia)

13. Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých

(13. Guide service in protected areas of Slovakia connected with ecological and environmental education of youth and adults)

14. Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky

(14. The operation of a grouse hatchery hatchery and a rehabilitation facility for injured birds)

15. Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody

(15. Reintroduction of capercaillie into the wild )

16. Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska

(16. Marking of hiking, biking and horse trails in Slovakia)

17. Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska

(17. Production, delivery and assembly of information panels, information boards in protected areas of Slovakia)

18. Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode

(18. Building nature trails in protected areas and in the wild)

 

 


MTE2YjIwZT