S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Ak chcete zistiť viac detailov (napríklad ako používanie cookies zakázať), skopírujte a navštívte, prosím, tento link: http://www.webareal.sk/amal-sk/show-free.htm?fid=35 Upozorňujeme, že po odstránení súčasných alebo zakázaní budúcich našich cookies nebudete mať prístup k určitej oblasti alebo funkcii našich stránok.Prevádzkovateľ internetového obchodu www.amal.sk  

(ďalej len „Prevádzkovateľ.“) 

AMAL SK s.r.o. 

Osádka 14 

027 01 Vyšný Kubín 

IČO: 48 051 748 

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode v rozsahu: www.amal.sk , AMAL SK s.r.o., Osádka 14,  027 01 Vyšný Kubín, IČO: 48 051 748info@amal.sk , 0905 758 816, číslo bankového účtu.........................., podpis…………………. 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  

1. Marketingu a to formou: 

1.1 Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do  mailing listu na stránkach internetového obchodu www.amal.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa). 

1.2 Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu AMAL SK s.r.o. alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis). 

1.3 Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.amal.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 

  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít. 
  2. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu. 

Spoločné ustanovenia: 

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať: 

Právo na prístup  

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Právo na nápravu 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie 

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracovania 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať 

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním 

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas 

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.  

( napr. Fotografia)  

Právo podať sťažnosť 

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0905 758 816 poslaním e-mailu na adresu: info@amal.sk  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa: AMAL SK s.r.o., Osádka 14,  027 01 Vyšný Kubín, IČO: 48 051 748 

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Tretie strany: 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.  

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: 

 

Názov 

 

Účel spracovania 

Rozsah poskytovaných osobných údajov 

 

Právny základ 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy 

Cookies (FB Pixel) 

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, Súhlas 

Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 

123Kurier, s. r. o.                                               

Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky 

Meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefón 

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia -  Plnenie zmluvných vzťahov 

GoPay 

zabezpečenie on-line platby na internete 

IP adresa, platobné údaje, číslo karty, platnosť, CVC číslo 

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia -  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom -sprostredkovateľská zmluva 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

( Quatro ) 

Predaj tovaru na splátky 

Meno, priezvisko, 

 e – mailová adresa, telefónne číslo 

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR -  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom -sprostredkovateľská zmluva 

Heureka Group a.s. 

Cenový porovnávač a cenový radca 

IP adresa  

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia-  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom -sprostredkovateľská zmluva 

Mediatel spol. s.r.o. 

Správca reklám 

IP adresa  

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia-  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom -sprostredkovateľská zmluva 

INTELIMAIL s.r.o. 

Reklamné banery a zasielanie newsletters  

IP adresa  

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia-  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom -sprostredkovateľská zmluva 

 

PDF súbor: Prevádzkovateľ internetového obchodu

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MThiN